Privacy Reglement

Privacy & AVG – Active Case Management

Privacy statement Active Case Management

Dit privacy statement is opgesteld in het kader van de AVG.

Privacy

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een coachtraject.

Voor een goede interventie is het noodzakelijk dat een coach/adviseur/psycholoog, verder te noemen; professional, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht. Een dossier bevat aantekeningen over de situatie van een cliënt/kandidaat en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en interventies.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor begeleiding noodzakelijk zijn en die, na expliciete toestemming van een cliënt/ kandidaat, zijn opgevraagd bij een andere professional.

Wij doen ons best om privacy te waarborgen van een van een cliënt/kandidaat. Dit betekent onder meer dat wij:

• zorgvuldig omgaan met persoonlijke (en eventuele medische) gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens.

Een professional heeft als enige toegang tot de gegevens in een dossier van een cliënt/kandidaat en een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit een dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere professionals te informeren. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van een cliënt/kandidaat.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens de afwezigheid van een professional.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Daarnaast kan een klein deel van de gegevens uit een dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld.

Als vanwege een andere reden gebruik gemaakt gaat worden van gegevens, dan zal een cliënt/kandidaat expliciet worden geïnformeerd en om toestemming worden gevraagd.

Gegevens in een dossier blijven, zoals in de wet wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE NOTA

Op de nota staan de gegevens die voor een opdrachtgever of betalende instantie relevant zijn. Voornamelijk:

naam
de datum van de interventie
een korte omschrijving van de interventie
de kosten van de interventie

ANDERE GEGEVENS DIE VERWERKT KUNNEN WORDEN

Active Case Management verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Geboortedatum en –plaats
Geslacht
Burgerservicenummer
Werkervaring
Competenties en interessegebieden
Gespreksverslagen
Inhoud van communicatie
LinkedIn adres
Andere voor een traject noodzakelijk gegevens

Indien dit in belang is van de begeleiding/interventie kunnen ook de volgende gegevens worden vastgelegd:

Financiële gegevens, zoals WW en BWW duur

Huisarts
Psycholoog
Opdrachtgever / Ondersteuner / Projectleider
Overige professionals, betrokken bij de cliënt
School van een minderjarige cliënt
Geslacht, titels, namen van leidinggevenden, (ex-)partners, kind(eren)
Projectnummer
Projectstatus
Initieel probleem, /opdracht
(leer)doelen, subdoelen, verwachtingen
Financiële gegevens, zoals WW en BWW duur (in loopbaan trajecten, VWNW trajecten en outplacement)
Cv

Bedrijven:
Ondernemersplannen
Psychologische testen
Financiële gegevens van cliënt

DOELEINDEN

Active Case Management verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact
Het bieden van een persoonlijk traject
Een goede en efficiënte dienstverlening
Beheer van het cliëntenbestand
Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
Verbetering van de dienstverlening
Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
Facturering
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
Marketing
Nakoming van wettelijke verplichtingen
Het voeren van geschillen
Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering)
Overige professionele activiteiten voor cliënten en opdrachtgevers

VERWERKINGSBASIS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot een traject of interventie. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

De verbetering van diensten
De bescherming van financiële belangen
Beveiliging en het beheer van systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

VERSTREKKING AAN DERDEN

In het kader van onze dienstverlening kunnen soms persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals testleveranciers of andere derden Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting.
Wij zullen uw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht.

HOE WIJ UW GEGEVENS BEVEILIGEN

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

PROFILERING

Van de informatie die over u wordt verzameld kunnen in voorkomende gevallen analyses worden gemaakt. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan bijvoorbeeld opdrachtgevers door middel van rapportages.

UW RECHTEN

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Jos Mulder
Heerenweeg 133
1851 KN Heiloo

josj.mulder@activecasemanagement.nl

Klacht

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.